Valmentajat
Isosomppi Otto
0505561521
Isosomppi Tommi
0452005910

Pelaajat

Isosomppi Otto
Soini Lauri
Karjala Harri
Riihimäki Tommi
Vauto Teemu
Palomäki Antti
Mahlamäki Leevi
Nimell Teemu
Pihlajamäki Jani
Reinikka Ville
Kujanpää Vesa
Koivuniemi Sami
Alavainio Tero
Autio Janne
Onnela Markus
Seppälä Miika
Isosomppi Tommi
Mäkipernaa Heikki
Mustonen Tuomas
Pukkinen Joni
Syrjälä Topias
Kilpiö Tommi
Saikkonen Tuomas
Ranta-Aho Ville
Kuula Joonas
Niemelä Juho